ประมวลภาพ วงเสวนาทางวิชาการสาธารณะ เรื่อง “ทหารเกณฑ์และการปฏิรูปทหารของไทย”

cscd

ประมวลภาพเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ทหารเกณฑ์และการปฏิรูปทหารของไทย”

เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2567 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมสีหราช ชั้น M อาคารเกษม อุทยานนิ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

 

กล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา

การเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทหารเกณฑ์และการปฏิรูปทหารของไทย” วิทยากรโดย

          รศ.ดร.พวงทอง ภวัครพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          Prof.Dr.Erik Melander, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Sweden

          Dr.Anders Engvall, Stockholm School of Economics, Sweden

          Dr.Paul Chambers คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

          ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ดำเนินรายการโดย ดร.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พิธีกรโดย นายอิมรอน ซาเหาะ