วงเวียนวิจัย #13 รับฟังการนำเสนอผลการวิจัย "การใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธและค่านิยมปิตาธิปไตยในกองทัพ: การศึกษาเรื่องชีวิตทหารเกณฑ์กับประสบการณ์การสู้รบในจังหวัดชายแดนภาคใต้"

cscd

วงเวียนวิจัย#13
ขอเชิญร่วมรับฟังการนำเสนอผลการวิจัย
"การใช้ความรุนแรงด้วยอาวุธและค่านิยมปิตาธิปไตยในกองทัพ: การศึกษาเรื่องชีวิตทหารเกณฑ์กับประสบการณ์การสู้รบในจังหวัดชายแดนภาคใต้"
Armed Violence and Patriarchal Values: A Survey of Young Men in Thailand and Their Military Experiences
...
วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม 2566 เวลา 14.00-15.30 น.
ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
...
นำเสนอโดย
- Prof. Dr. Erik Melander, Department of Peace and Conflict Research, Uppsala University, Sweden
- Dr. Anders Engvall, Stockholm School of Economics, Sweden
- ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(มีแปลภาษาไทย)
...
โครงการนี้เป็นโครงการวิจัยร่วมระหว่าง Uppsala University, Sweden และสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
...
ลงทะเบียนและเข้าร่วมทาง Zoom Link ได้ที่ https://forms.gle/TUY1khm72aYG7WYeA
หรือติดตามไลฟ์ ทาง Facebook Page: CSCD - PSU Pattani