เอกสารประมวลความคิดเห็นและข้อเสนอจากการเสวนา "ปรึกษาหารือประชาชน: จะเอาอย่างไรกับกระบวนการสันติภาพ