PEACE SURVEY ครั้งที่ 7 : ฟังเสียงประชาชน ฟื้นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้

PS#7

“PEACE SURVEY ครั้งที่ 7 : ฟังเสียงประชาชน ฟื้นกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้”

เครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY ขอเชิญร่วมรับฟังการรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7

- ศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้อง ร.103 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

- หรือติดตามทางออนไลน์ได้ทาง

Zoom ID : 683 5244 2328

Facebook Live : เพจ CSCD – PSU Pattani และเพจองค์กรเครือข่าย

- ลงทะเบียนเข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/qjJQHj2HZ7UNN6pC7

- กำหนดการ

@ การนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 7

@ การนำเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐบาล

@ อภิปรายและแลกเปลี่ยน โดยตัวแทนพรรคการเมืองและผู้นำท้องถิ่น

* นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ ส.ส. พรรคประชาชาติ

* นายรอมฎอน ปันจอร์ ส.ส. พรรคก้าวไกล

* นายเศรษฐ์ อัลยุฟรี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

* ตัวแทนผู้นำท้องถิ่น

- เครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY เป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการวิชาการและองค์กรภาคประชาชนทั้งในและนอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 23 องค์กร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนและผู้เกี่ยวข้องต่อสภาพการณ์และแนวทางการแก้ปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตลอดจนเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการสร้างสันติภาพชายแดนใต้ โครงการนี้ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบันเป็นครั้งที่ 7