ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ประจำปีงบประมาณ 2566

Aj.koo

 ด้วย งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี กำหนดจัดโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Participant Protection Course) ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมปริชญากร ชั้น 4 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเรื่องหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ตามหลักสากล การขอความยินยอมเพื่อเข้าร่วมโรงการวิจัย บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย และประเด็นพิจารณาด้านจริยธรรมในการวิจัยในมนุษย์

      ในการนี้ งานส่งเสริมวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการ กองบริหารวิชาการและวิจัยวิทยาเขตปัตตานี จึงขอเรียนเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Participant Protection Course) ประจำปีงบประมาณ 2566 ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมโครงการได้ที่ bit.ly/3VGz1Lf หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏในเอกสารแนบ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2566 หรือจนครบจำนวนผู้เข้าร่วมอบรม โดยรับสมัครเพียง 150 คน เท่านั้น