เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จากโครงการ Inclusive Peacebuilding in Thailand’s Southern Border Provinces ประจำปี 2566

MRG

เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนสนับสนุน จากโครงการ Inclusive Peacebuilding in Thailand’s Southern Border Provinces ประจำปี 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก https://minorityrights.org/jobs/thailand-cfp2-th/

 

วัตถุประสงค์ 

องค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อชนกลุ่มน้อยระหว่างประเทศ (Minority Rights Group หรือ MRG) เปิดรับสมัครข้อเสนอโครงการหรือกิจกรรมระดับท้องถิ่นซึ่งทำงานสนับสนุนสิทธิของชนกลุ่มน้อยหรือคนชายขอบเพื่อการพัฒนาและยกระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส และ 4 อำเภอของสงขลา ได้แก่ จะนะ เทพา นาทวี และสะบ้าย้อย 

โครงการนี้เน้นความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมใหม่ๆ ในการทำงานระดับท้องถิ่นหรือระดับชาติ โดยลักษณะของโครงการหรือกิจกรรมอาจเป็นไปในรูปแบบต่างๆ ดังนี้ 

 • การรณรงค์: การทำวิจัย การรวบรวมข้อมูล หลักฐานและจัดทำรายงานสำหรับการรณรงค์เชิงนโยบาย การประชุมและวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ การติดตามและรายงานสถานการณ์ 
 • การส่งเสริมศักยภาพ: การอบรมเชิงปฏิบัติเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในการปกป้องสิทธิของชนกลุ่มน้อย การอบรมการไกล่เกลี่ยเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและ/หรือการสร้างสันติภาพ 
 • ความรับผิดชอบของรัฐบาล: การพูดคุย เจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง 
 • การจัดการความขัดแย้ง: การติดตามและตรวจสอบสถานการณ์ความขัดแย้งและความตึงเครียดในระดับชุมชน การดำเนินกิจกรรมหรือการทำวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งและวิธีลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น การเจรจา พูดคุยกับหน่วยงานท้องถิ่น 
 • การสร้างสันติภาพ: การไกล่เกลี่ยความขัดแย้งในระดับชุมชน การสร้างความร่วมมือระหว่างชุมชนผ่านกิจกรรมด้านศิลปะ การศึกษา หรือกีฬา การเจรจาระหว่างชุมชน การแก้ปัญหาระดับชุมชน 
 • กฎหมาย: การอบรมด้านสิทธิ การอบรมผู้ช่วยทนายความ การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย 
 • การอบรม: การอบรมการแก้ปัญหาความขัดแย้ง การฝึกอบรมนักปกป้องสิทธิมนุษยชนหรือสมาชิกในชุมชน เกี่ยวกับสิทธิของตนเอง 
 • การสื่อสารอย่างสร้างสรรค์: การทำแคมเปญรณรงค์ การผลิตเนื้อหาเพื่อสื่อสาร การสร้างความตระหนักรู้ ผ่านนวัตกรรมใหม่ๆ  

เกณฑ์ในการสมัคร 

 • เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรหรือองค์กรระดับชุมชนที่ทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 
 • เคยจัดกิจกรรมหรือโครงการที่คล้ายคลึงกัน 
 • มุ่งมั่นที่จะแก้ปัญหาความขัดแย้งโดยสันติ และไม่มีส่วนร่วมหรือสนับสนุนกิจกรรมที่ใช้ความรุนแรง 
 • มุ่งมั่นที่จะสร้างการมีส่วนร่วมที่มีความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์และ/หรือศาสนา เพศ และคนพิการ ภายใต้กิจกรรมขององค์กร 

รายละเอียดของทุนสนับสนุน 

เสนอขอรับทุนสนับสนุนได้โครงการละ 5,000 ยูโร – 25,000 ยูโร 

ผู้ขอรับทุนสนับสนุนโครงการจะต้องดำเนินกิจกรรมตั้งแต่วันที่ กรกฎาคม 2566 เป็นต้นไป ระยะเวลาของโครงการสูงสุด 18 เดือน (ระยะเวลาของโครงการระหว่าง 6 – 18 เดือน) 

เกณฑ์ในการคัดเลือก  

 1. เป็นโครงการที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอนวัตกรรมหรือกิจกรรมรูปแบบใหม่ ๆ ในการคุ้มครองและส่งเสริม สิทธิของชนกลุ่มน้อย 
 2. มีวัตถุประสงค์ของโครงการที่ชัดเจน มีผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม  
 3. วางแผนใช้งบประมาณอย่างสมเหตุสมผลและชัดเจน แสดงถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ 
 4. ระบุผู้รับผลประโยชน์หรือเป้าหมายได้อย่างชัดเจน มีการวางแผนในการเข้าถึงผู้รับผลประโยชน์พร้อมเป้าหมาย และการสนับสนุนที่มีประสิทธิภาพ 
 5. เป็นโครงการที่คำนึงถึงประเด็นทางเพศ การเลือกปฏิบัติในรูปแบบต่างๆ รวมถึงกลุ่มเปราะบางในการดำเนินโครงการและ/หรือโครงสร้างองค์กร  
 6. เป็นโครงการที่ส่งเสริมการทำงานร่วมกันกับองค์กรภาคประชาสังคมอื่นๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระยะเวลา 

17 พฤษภาคม 2566: เปิดรับสมัครโครงการ 

23 พฤษภาคม 2566: พูดคุย ถาม-ตอบ ผ่านช่องทางออนไลน์สำหรับองค์กร/กลุ่มที่สนใจสมัครรับทุน ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น.  

18 มิถุนายน 2566: ปิดรับสมัคร  

23 มิถุนายน 2566: แจ้งรายชื่อองค์กร/กลุ่มที่ผ่านการคัดเลือก   

01 กรกฎาคม 2566: องค์กร/กลุ่มที่ได้รับทุนเริ่มดำเนินกิจกรรม 

เกี่ยวกับ MRG 

องค์กรสิทธิมนุษยชนเพื่อชนกลุ่มน้อยระหว่างประเทศ (Minority Rights Group – MRG) เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนระหว่างประเทศ ที่ทำงานเพื่อประกันสิทธิของชนกลุ่มน้อยทางชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษาทั่วโลก และเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชน ทุนสนับสนุนนี้เป็นงบประมาณภายใตโครงการ “ Inclusive Peacebuilding for Thailand’s Southern Border Provinces ” ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลาสามปี โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสหภาพยุโรป  

วิธีการสมัครรับทุน 

Please fill out the form below by 18 June 2023.