Professor Fumio Yoshino, Takushoku University, Japan เยี่ยมเยียน CSCD IPS

Prof Fumio

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 Professor Fumio Yoshino, Dean, Graduate School of International Cooperation Studies, Takushoku University, Japan และคุณ Misa Maruyama นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตร International Development, Graduate School of International Cooperation Studies, Takushoku University  เข้าพบ ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และอาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางเก็บข้อมูลวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกในจังหวัดชายแดนใต้ ในหัวข้อ การใช้กฎหมายอิสลามกับความสัมพันธ์ของผู้คนที่แตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างมินดาเนาและจังหวัดชายแดนใต้ นอกจากนี้ทั้งสองได้มีโอกาสหารือแลกเปลี่ยนในประเด็นที่สนใจกับผู้เชี่ยวชาญในพื้นที่อาทิ ผศ.ดร. สุทธิศักดิ์ ดือเระ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการอิสลาม สาขาวิชาอิสลามศึกษาและกฎหมายอิสลาม และคุณโซรยา จามจุรี นักวิชาการสำนักส่งเสริมและการศึกษาต่อเนื่องและประธานกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กและสตรีในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศป.ดส.)

สำหรับผู้สนใจหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา Graduate School of International Cooperation Studies สามารถเข้าไปที่เวบไซค์ https://lang.takushoku-u.ac.jp/en/graduate-school/ics/