เครือข่ายวิชาการ Peace Survey ประชุมเตรียมสำรวจความเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ครั้งที่ 7

PS#7

เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายวิชาการ Peace Survey 24 องค์กร ได้จัดประชุมหารือเพื่อออกแบบแบบสอบถาม ภายใต้โครงการวิจัยการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (Peace Survey) ครั้งที่ 7 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ให้ประชาชนได้สะท้อนมุมมองและความต้องการของพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อผู้เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนกระบวนการสันติภาพ รัฐบาล และสังคมในวงกว้าง

โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ต่อด้วยการกล่าวเปิดวงประชุมโดย คุณศุภณัฐ  เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า และดำเนินการประชุมหารือโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานคณะกรรมการดำเนินโครงการ  Peace Survey 7 และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา โดยมีคณะกรรมการดำเนินการ นักวิจัย หัวหน้าทีมภาคสนาม ตลอดจนเจ้าหน้าฝ่ายต่างๆ เข้าร่วมประชุมหาในครั้ง โดยมีกำหนดจะเข้าพื้นที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้และสี่อำเภอของจังหวัดสงขลาเร็วๆ นี้