CSCD ร่วมกับเครือข่ายจัดอบรมนักวิจัยหญิงเพื่อหนุนเสริมการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

CSCD MRG

เมื่อวันที่ 19-22 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมใหญ่ โรงเรียนบ้านบางปู สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา และ Minority Rights Group International ได้จัดโครงการอบรมนักวิจัยหญิง การวิจัยแบบมีส่วนร่วม คุณภาพชีวิตและการสร้างสันติภาพอย่างครอบคลุมในจังหวัดชายแดนใต้ สนับสนุนโดย สหภาพยุโรป (EU)

ภายในโครงการมีหลากหลายกิจกรรมที่น่าสนใจ อาทิ การอธิบายประเด็น หลักการวิจัย และการวิจัยเชิงปริมาณ โดย ผศ.ดร. ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี จากสถาบันสันติศึกษา และประเด็นการทำความเข้าใจแนวคิดการกดทับซ้ำซ้อน และหลักการวิจัยเชิงคุณภาพ โดย ผศ.ดร. อัมพร หมาดเด็น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การบรรยายเรื่องหลักการการสนทนากลุ่มและเทคนิคการสนทนากลุ่ม โดย อ.อับดุลคอลิก อัรรอฮีมีย์ สาขาพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคุณจุฬารัตน์ ดำรงวิถีธรรม ที่ปรึกษามูลนิธิซาซากาวา  และ การบรรยายเรื่องหลักจริยธรรมการวิจัย โดย ผศ.ดร. กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นอกจากนี้ยังมีการฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์เชิงลึกสำหรับผู้เข้าร่วมอบรม การฝึกปฏิบัติจริงที่โรงเรียนบางปู  มีการลงชุมชนใกล้เคียงเพื่อสัมภาษณ์เชิงลึก มีการแนะนำโครงการวิจัยและการบริหารจัดการโครงการ โดยมีแผนจะร่วมกันสังเคราะห์ วิเคราะห์ผลเบื้องต้นในอนาคตต่อไป ทั้งนี้ มี อ.ฟารีดา ปันจอร์ และคุณรอมฎอน ปันจอร์ ทำหน้าที่คณะทำงานและบริหารจัดการโครงการในครั้งนี้