สัมมนาวิชาการ "พลวัตสื่อและสันติภาพที่หลากหลาย: ความคิด ความรู้ ความรู้สึก เกี่ยวกับสังคมชายแดนใต้"

Aj.Sri Aj.koo

สัมมนาวิชาการ เรื่อง พลวัตสื่อและสันติภาพที่หลากหลาย: ความคิด ความรู้ ความรู้สึก เกี่ยวกับสังคมชายแดนใต้ วิทยากรโดย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.แพร ศิริศักดิ์ดำเกิง ผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจการพัฒนา ววน. ด้านสังคม สิ่งแวดล้อม เชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อมล้ำ สกสว. 

คุณติชิลา พุทธสารพันธ์ หัวหน้าศูนย์ข่าวภาคใต้ ThaiPBS 

คุณซาฮารี เจ๊ะหลง บรรณาธิการข่าว สำนักสื่อ The Motive 

ดร.สมัชชา นิลปัทม์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

ผู้ขมวดประเด็นและวิพากษ์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา ม.อ.

ดำเนินรายการโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วลักษณ์กมล จ่างกมล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ.ปัตตานี

 

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่

ขอบคุณภาพจาก คณะวิทยาการสื่อสาร ม.อ. ปัตตานี