เวทีเสวนาสาธารณะ “การเดินทางและอนาคตของสันติศึกษาในสังคมไทย”

Aj.Sri

เวทีเสวนาสาธารณะ ☘️ “การเดินทางและอนาคตของสันติศึกษาในสังคมไทย” ☘️

 

พบกับ ✨ รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา ✨

ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปาฐกถานำ “สถาบันอุดมศึกษากับสันติภาพในสังคมไทย”

 

ผู้ร่วมเสวนาสาธารณะ “การเดินทางและอนาคตของสันติศึกษาในสังคมไทย”

?ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

?ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

?ศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

?ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

?คุณศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

 

ผู้ดำเนินรายการ

?ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

?คุณพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ

 

? วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 ?

ณ อาคารเรือนไทยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และ

ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live เพจ IHRP.Mahidol

 

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่