เวทีเสวนาสาธารณะ “การเดินทางและอนาคตของสันติศึกษาในสังคมไทย”

Aj.Sri

เวทีเสวนาสาธารณะ ☘️ “การเดินทางและอนาคตของสันติศึกษาในสังคมไทย” ☘️

 

พบกับ ✨ รองศาสตราจารย์ ดร.โคทม อารียา ✨

ที่ปรึกษาสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

ปาฐกถานำ “สถาบันอุดมศึกษากับสันติภาพในสังคมไทย”

 

ผู้ร่วมเสวนาสาธารณะ “การเดินทางและอนาคตของสันติศึกษาในสังคมไทย”

👉ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พระมหาดวงเด่น ฐิตญาโณ

ผู้อำนวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสันติศึกษา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

👉ศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

👉ศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว

ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

👉ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

👉คุณศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

 

ผู้ดำเนินรายการ

👉ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์

👉คุณพลธรรม์ เศียรเมฆัน จันทร์คำ

 

🍀 วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 🍀

ณ อาคารเรือนไทยมหิดล มหาวิทยาลัยมหิดล และ

ผ่านระบบ Zoom และ Facebook Live เพจ IHRP.Mahidol

 

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่