สนทนากลุ่มว่าด้วยการมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี

เยาวชนการเมือง

เมื่อวันเสาร์ที่ 3 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมสนทนากลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ “การมีส่วนร่วมทางการเมืองของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้/ปาตานี”

ภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง “การพัฒนาตัวแบบนโยบายด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์ของเยาวชนในพื้นที่ชายแดนใต้ผ่านกรณีศึกษาชุมชนในอำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี” ซึ่งได้รับทุนอุดหนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2564

โดยโครงการวิจัยดังกล่าวนี้มี นายอิมรอน ซาเหาะ สังกัดสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นนักวิจัยร่วม ซึ่งอยู่ภายใต้ชุดโครงการวิจัย "การพัฒนาองค์ความรู้และต้นแบบนโยบายบูรณาการด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สันติภาพ และยุติธรรม เพื่อสร้างสมานฉันท์และการพัฒนาที่ยั่งยืนในจังหวัดชายแดนภาคใต้" โดยมี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมย์ศรี เป็นหัวหน้าชุดโครงการวิจัย

ทั้งนี้มีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะต่องานศึกษาวิจัยดังกล่าวจากหลากหลายองค์กรที่ขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสังคมและการมีส่วนร่วมทางการเมืองในพื้นที่ชายแดนใต้ เช่น หัวหน้าฝ่ายสำนักงานชมรมเยาวชนมุสลิมมัสญิดตะลุบัน อดีตประธานเครือข่ายเยาวชนลุ่มน้ำสายบุรี เลขาธิการกลุ่มปาตานีบารู เลขาธิการกลุ่ม NEXT GEN ภายใต้พรรคประชาชาติ ตัวแทนเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานภายใต้พรรคภูมิใจไทย ตัวแทนเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานภายใต้พรรคพลังประชารัฐ ตัวแทนเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานภายใต้พรรคก้าวไกล ตัวแทนเยาวชนที่ขับเคลื่อนงานภายใต้พรรคไทยศรีวิไลย์ ตัวแทนเยาวชนที่เคยขับเคลื่อนงานภายใต้พรรคไทยสร้างไทย เยาวชนที่เคยลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ ตลอดจนเยาวชนที่สนใจประเด็นการขับเคลื่อนงานการเมือง เป็นต้น