วช. จัดประชุมพบปะระหว่างนักวิจัยและคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการ นำเสนอรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะ

วช. 63

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมชุดโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางสันติสุขเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน" ซึ่งมี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้อำนวยการแผนงาน เพื่อให้แผนงานและโครงการวิจัยย่อยทั้ง 8 โครงการภายใต้แผนงานฯ ได้นำเสนอ(ร่าง)รายงานวิจัยฉบับสมบูณรณ์ พร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและตอบข้อสงสัยของคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการของ วช. โดยนักวิจัยจะนำข้อเสนอแนะขอผู้ทรงคุณวุฒิไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานวิจัยให้สมบูรณ์และตอบโจทย์ตัวชี้วัดต่างๆ ต่อไป โดยแผนงานวิจัยดังกล่าวพร้อมด้วยโครงการย่อยทั้ง 8 โครงการมีแผนจะจัดเวทีเผยแพร่ผลงานวิจัยต่อสาธารณะในช่วงปลายเดือนกันยายน 2565 เป็นต้นไป ทั้งนี้ 8 โครงการวิจัยย่อยประกอบไปด้วย

1. การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจในการพัฒนาอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดย ผศ.ดร.ชาคร ประพรหม และ อ.เจษฎา ไหลภาภรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย ว่าที่ร้อยตรีหญิงวาสนา คงขันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะ

3. เครือข่ายชุมชนเยียวยาจิตใจด้วยการประยุกต์ศาสตร์แห่งสมองเพื่อส่งเสริมสุขภาวะบุคคลและความผาสุกชุมชนจากผลกระทบสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้ โดย ผศ.ดร.ปรียา แก้วพิมล คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี และคณะ

4. การวิจัยและพัฒนาเยียวยาสมานฉันท์และสร้างสรรค์ชุมชนสุขภาวะชายแดนใต้ โดย รศ.ดร.ซุกรี หะยีสาแม, ดร.มายือนิง อิสอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ

5. การพัฒนาการคิดเชิงสมานฉันท์ของผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ โดย ดร.ธีระยุทธ รัชชะผศ.ดร.จิระวัฒน์ ตันสกุล และ ดร.ณรงค์ศักดิ์ รอบคอบ คณะศึกษาศาสตร์

6. การพัฒนารูปแบบการยกระดับผลการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนขยายโอกาส: กรณีศึกษานวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) โดย ดร.รัชดา เชาวน์เสฏฐกุล และคณะ

7. การพัฒนาเยาวชนตามแนวทางศิลปะเพื่อสันติภาพ โดย ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ และ อ.รุซณี ซูสารอ คณะศึกษาศาสตร์

8. การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อการสร้างความเข้าใจในสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ และ ดร.สมัชชา นิลปัทม์ คณะวิทยาการสื่อสาร