ประมวลภาพวงเสวนาสาธารณะ "การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทยเพื่อสันติภาพในชายแดนใต้/ปาตานี"

CSCD

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมอัยยูบีย์ (แปดเหลี่ยม) ชั้น 5 อาคารนานาชาติ คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ Deep South Watch และ The Motive จัดงานแถลงผลการวิจัยเชิงปฏิบัติการและเสวนาสาธารณะ "การปฏิรูปรัฐธรรมนูญไทยเพื่อสันติภาพในชายแดนใต้/ปาตานี"

ภายในงานมีการกล่าวต้อนรับ โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ม.สงขลานครินทร์ มีการแสดงร่ายปันจักซีละ ฮารีเมา โดย กลุ่มซีละฮารีเมา โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านอุเมะ อ.สายบุรี จ.ปัตตานี ต่อด้วยการเกริ่นนำ: ข้อคิดเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญและการแสวงหาฉันทามติในสังคม โดย ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์

กิจกรรมถัดมาเป็นการนำเสนอผลการศึกษางานวิจัยเชิงปฏิบัติการ "การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งเพื่อแสวงหาสันติภาพชายแดนใต้ผ่านกระบวนการปรับปรุงสถาบันทางการเมืองและรัฐธรรมนูญของประเทศไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน" โดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะวิจัย ประกอบไปด้วย

ผศ.ดร.มูฮัมหมัดอิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง นำเสนอประเด็นผู้นำศาสนาอิสลามกับรัฐธรรมนูญไทย ผศ.ดร.สุทธิศักดิ์ ดือเระ คณะวิทยาการอิสลาม ม.สงขลานครินทร์ นำเสนอประเด็นยุติธรรมทางเลือกกับรัฐธรรมนูญไทย ผศ.ดร.อัมพร หมาดเด็น คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ม.ธรรมศาสตร์ นำเสนอประเด็นความเสมอภาคทางเพศในรัฐธรรมนูญและกระบวนการสันติภาพ อ.ฟารีดา ปันจอร์ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ฯ นำเสนอประเด็นรัฐธรรมนูญฟิลิปปินส์กับสันติภาพในมินดาเนา และคุณรอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ นำเสนอประเด็นรัฐธรรมนูญไทยกับกระบวนการสันติภาพ

ต่อด้วยการวิจารณ์และอภิปรายผลการศึกษา โดย คุณนวลน้อย ธรรมเสถียร สื่อมวลชนอิสระ ผศ.ดร.นุมาน หะยีมะแซ สถาบันปาตานีเพื่อการวิจัยและพัฒนามนุษย์ (INSANI) ผศ.สุทธิชัย งามชื่นสุวรรณ คณะนิติศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ และ ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง คณะวิทยาการอิสลาม ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และอดีตรองเลขาธิการ ศอ.บต. และมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนโดยผู้ร่วมหลายท่าน

รับชมย้อนหลัง คลิ๊ก ที่นี่