ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2

Imron

พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการประชุมวิชาการพิพิธภัณฑ์และมรดกวัฒนธรรม ครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์)

Session 3: Museum interpretation
พฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย.65
10.00-12.00 น.

ลงทะเบียนได้ที่ : https://bit.ly/3GJ1bxD

ชมการถ่ายทอดผ่านทาง: Zoom หรือ Page facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

กล่าวเปิด โดย รศ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ Director, International program in Architectural Heritage Management and Tourism คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

บทความ
ความเป็นอยู่ (being) ของวัตถุจัดแสดง ในหอจดหมายเหตุ (archive) บ้านศิลปิน มณเฑียร บุญมา (Montien Atelier)
โดย วรเทพ อรรคบุตร

มากกว่ากระดูก: Skeleton โครงร่างสร้างเรื่อง กับการก้าวข้ามความท้าทายในการสื่อสารวิทยาศาสตร์
โดย สุชาดา คำหาและชลวิทย์ ทองเจริญชัยกิจ

ความฉาบฉวยในโลกออนไลน์กับการกลายเป็นวัตถุทางศิลปะในหอจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ กรณีศึกษานิทรรศการ ASMR “WEIRD SENSATION FEELS GOOD”
โดย วริณาฐ พิทักษ์วงศ์วานและโกสุม โอมพรนุวัฒน์

พิพิธภัณฑ์อิสลามในพื้นที่ชายแดนใต้: จากอัตลักษณ์มลายูมุสลิมสู่มรดกแห่งวัฒนธรรม
โดย อิมรอน ซาเหาะ, ยาสมิน ซัตตาร์, และวสมน สาณะเสน

ผู้ให้ความเห็น: ผศ.ดร.วรรณพร เรียนแจ้ง

ติดตาม Session อื่นๆ ที่น่าสนใจได้ที่ : Page facebook: พิพิธภัณฑ์ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ