สนทนากลุ่มว่าด้วยเรื่องการพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามฯสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้

Imron2

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมร้านบ้าน 2 ฤดู อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมสนทนากลุ่มภายใต้โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาศักยภาพพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน จังหวัดนราธิวาส สู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนใต้ ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research Fund ปีงบประมาณ 2564

โดยงานวิจัยข้างต้นมี นายอิมรอน ซาเหาะ สังกัดสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย และมีอาจารย์ ดร.ยาสมิน ซัตตาร์ สังกัดคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วย ดร.วสมน สาณะเสน ดุษฎีบัณฑิตสาขาประวัติศาสตร์ศิลปะ มหาวิทยาลัยอิสตันบูล ประเทศตุรกี เป็นนักวิจัยร่วม

ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนและให้ข้อเสนอแนะต่องานศึกษาวิจัยดังกล่าวจากหลากหลายสายงานซึ่งส่วนใหญ่อาศัยอยู่ใกล้เคียงกับที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ฯ เช่น บาบอ อุสตาซ อุสตะซะฮฺ คณาจารย์ โรงเรียนสมานมิตรวิทยา ชุมชนบ้านศาลาลูกไก่ โต๊ะอีหม่ามบ้านศาลาลูกไก่ ผู้ใหญ่บ้านบ้านศาลาลูกไก่ สมาชิกอบต.ละหาร เขตบ้านศาลาลูกไก่ ประธานสภา อบต.ละหาร ตัวแทนประชาชนในพื้นที่บ้านศาลาลูกไก่ นายกสมาคมประชาสังคมนราธิวาส ประธานและรองประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ ประธานกลุ่มยือรีงา บรรณาธิการโรงเรียนนักข่าวชายแดนใต้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันอิสลามและภาษาอาหรับ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น 

โดยปัจจุบันอาคารพิพิธภัณฑ์มรดกวัฒนธรรมอิสลามและศูนย์การเรียนรู้อัลกุรอาน อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างยังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะก่อสร้างเสร็จในเร็วๆ นี้ โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารจากกรมศิลปากร