ประมวลภาพวงเวียนวิจัย 8 "การเสริมสร้างกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์และแนวคิดศิลปะ"

Hannes AJ.Sri

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.30 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการวงเวียนวิจัย ครั้งที่ 8 การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเป็นห้องทดลองปฏิบัติการด้านศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อสันติภาพ หัวข้อเรื่อง “การเสริมสร้างกระบวนการสร้างสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยความริเริ่มสร้างสรรค์และแนวคิดศิลปะ”

วิทยากรหลักโดย Hannes Schilling จาก Film University, Berlin and Institute for Peace Studies, Prince of Songkla University แปลไทยโดย คุณฮาดีย์ หะมิดง

วิทยากรรับเชิญโดย ผศ.เจะอับดุลเลาะ เจ๊ะสอเหาะ อาจารย์คณะศิลปกรรมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี และผู้ก่อตั้ง Patani Artspace

ร่วมแลกเปลี่ยนโดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่, ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี และผู้สนใจงานสร้างสรรค์และงานศิลปะ ทั้งในห้องประชุมและเข้าร่วมแลกเปลี่ยนออนไลน์ผ่านระบบซูม