เอกอัครราชทูตประเทศกลุ่มเบเนลักซ์เยือน ม.อ.ปัตตานี แลกเปลี่ยนประเด็นสถานการณ์ชายแดนใต้

เบเนลักซ์

เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี H.E. Mr. Remco Johannes van Wijngaarden เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย พร้อมด้วย H.E. Ms. Sibille de Cartier d'Yves เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย และ Mr. Jean-Paul Senninger เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย พร้อมคณะ เดินทางเข้าพบเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้กับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และผู้อำนวยการศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch) โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณีวรรณ บัวเนี่ยว ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา, รองศาสตราจารย์ ดร.ซุกรี หะยีสาแม ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center: AIC) จังหวัดปัตตานี และคุณรอมฎอน ปันจอร์ ภัณฑารักษ์แห่งศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ และทีมงานร่วมให้การต้อนรับและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนทั้งประเด็นสถานการณ์ความขัดแย้งและความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้ พลวัตของกระบวนการสร้างสันติภาพ ตลอดจนทิศทางการพัฒนาในอนาคต