อาจารย์วิจัย CSCD-IPS ร่วมกล่าวเปิดงานประชุม UNODC ว่าด้วยเรื่องการส่งเสริมความเชื่อใจและการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

UNODC

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์นักวิจัย ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้กล่าวเปิดงานการประชุมโต๊ะกลม เรื่อง “การส่งเสริมความเชื่อใจและการสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่างๆ ของรัฐบาลกับองค์กรภาคประชาสังคมของประเทศไทย เพื่อปกป้ององค์กรไม่แสวงกำไรจากการถูกแสวงหาประโยชน์จากการฟอกเงิน และการให้เงินทุนเพื่อการก่อการร้ายหรืออาชญากรรมด้านการเงินประเภทอื่นๆ”

“Enhancing the Trust and Collaboration between Government Agencies and Civil Society Oraganizations to Protect the Non-Profit Sector in Thailand from Exploitation for Purposes of Money Laundering, Terrorism Financing or other Financial Crimes”

จัดโดย United Nationals Office on Drugs and Crime ( สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ) หรือ UNODC การประชุมมีขึ้นระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2564 ณ จังหวัดภูเก็ต โดยเป็นการประชุมและการอภิปราย ผ่านมุมมองจากองค์กรภาคประชาสังคมเกี่ยวกับการปกป้ององค์กรไม่แสวงกำไรในประเทศไทยจากการถูกแสวงหาประโยชน์เพื่อวัตถุประสงค์ด้านการฟอกเงิน และการให้เงินทุนก่อการร้าย หรืออาชญากรรมด้านการเงินประเภทอื่นๆ