ขอเชิญร่วมรับฟัง การรายงานผล PEACE SURVEY ครั้งที่ 6

PS#6

เครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY ขอเชิญร่วมรับฟัง การรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมรูสะมิแล ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (นำเสนอพร้อมระบบประชุมออนไลน์ Zoom และ Facebook Live)

 

กำหนดการ

12.30 - 13.30  น.       ลงทะเบียน

13.30 - 13.35  น.       กล่าวต้อนรับโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มนทิรา ลีลาเกรียงศักดิ์

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

13.35 - 13.40  น.       กล่าวเปิดงานโดย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล

รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า

13.40 - 13.50  น.       แนะนำโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (PEACE SURVEY) ครั้งที่ 6 โดย พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ   

ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

13.50 - 14.40  น.       การแถลงผลการสำรวจ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

หัวหน้าโครงการ พร้อมคณะทำงานเครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY

14.40 - 15.20  น.       แลกเปลี่ยนความคิดเห็น/ซักถาม

15.20 - 15.30  น.       สรุปประเด็น/ปิดการประชุม

 

หมายเหตุ

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทางผู้จัดงานจึงได้กำหนดมาตรการป้องกันดังนี้

1. ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานสามารถเข้าร่วมผ่านช่องทางออนไลน์ 2 ช่องทางได้แก่

       - ระบบประชุม Zoom : https://thairen.zoom.us/j/63012089217 (Meeting ID: 630 1208 9217)

       - Facebook Live ผ่านเพจ CSCD – PSU Pattani และเพจองค์กรเครือข่าย  

2. สำหรับผู้ประสงค์เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี

       - ขอจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 20 คน

       - ผู้จัดงานได้เตรียมชุดตรวจ ATK สำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน โดยขอให้ผู้ร่วมงานตรวจคัดกรองล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันงาน และกรุณาแจ้งผลการตรวจให้ผู้จัดทราบ ท่านสามารถมารับชุดตรวจได้ที่ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (โทร. 073-313-945)

       - การจัดสถานที่ห้องประชุม ได้ดำเนินการมาตรการป้องกันและรักษาระยะห่างตามหลัก D-M-H-T-T

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณอิมรอน ซาเหาะ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี โทร. 089-8696584 หรือ E-mail: imron.s@psu.ac.th