สถาบันสันติศึกษาจัดประชุมทิศทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์กับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศ

IPS – CSCD

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษาได้จัดการประชุม หัวข้อ ทิศทางการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศณ ห้องประชุมสถาบันสันติศึกษา และการประชุมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันสันติศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุสุมา กูใหญ่ ผู้อำนวยการสถาบันสถาบันสันติศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา ร่วมนำวงพูดคุยแลกเปลี่ยน มีผู้บริหารและคณาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากหลากหลายคณะและหน่วยงานเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยน