เครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดประชุมออนไลน์วิเคราะห์และประมวลผลเตรียมนำเสนอต่อสาธารณะ

PS#6

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดประชุมออนไลน์เครือข่ายวิชาการ Peace Survey 6 (โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Peace Survey ครั้งที่ 6) เพื่อนำข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่ค้นพบเบื้องต้นมาวิเคราะห์และประมวลผลร่วมกันเพื่อนำไปสู่การเผยแพร่ผลการศึกษาต่อสาธารณะต่อไป