เครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดอบรมเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลเตรียมวิเคราะห์และสรุปผลการสำรวความคิดเห็นของประชาชน

PS#6

เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ที่ผ่านมา วิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และเครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดโครงการอบรมสำหรับเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ Peace Survey ครั้งที่ 6 (Peace Survey #6) หลังจากที่ทีมภาคสนามเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมี ดร.มายือนิง อิสอ นักวิจัยในโครงการ เป็นวิทยากร การอบรมครั้งนี้ใช้รูปแบบผสมระหว่าง online กับ on site เพื่อลดความแออัดและรักษามาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดโควิด โดยคาดว่าข้อมูลจะนำเข้าเรียบร้อยเพื่อการวิเคราะห์ภายในเดือนมิถุนายน โดย on site จัดที่ห้องประชุม CSCD และ ศว.ชต.