บุคลากร CSCD & DSW ร่วมอบรมเตรียมจัดตั้งห้องสมุด ศาสตราจารย์ ดร.แอนเดรีย โมลนาร์

อบรมห้องสมุด

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา บุคลากรของสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (CSCD, IPS, PSU) และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (DSW) เข้าร่วมอบรมรับความรู้เรื่องการจัดการระบบสารสนเทศห้องสมุด การจัดเรียงเลขหมู่หนังสือ ระบบการสืบค้น และการให้บริการยืม-คืนหนังสือ ฯลฯ บรรยายให้ความรู้พร้อมแลกเปลี่ยนประสบการณ์โดยบุคลากรจากหอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ สำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อเตรียมจัดทำห้องสมุด ศาสตราจารย์ ดร.แอนเดรีย โมลนาร์ ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์หนังสือและตำราด้านมานุษยวิทยาและสันติศึกษา จำนวนหลายร้อยเล่ม

นอกจากนี้ยังมีหนังสือ ตำรา วารสาร ตลอดจนรายงานวิจัยของ CSCD & DSW ตลอดจนจากสถาบันทางวิชาการต่างๆ ที่ได้รวบรวมมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งเกี่ยวข้องกับประเด็นการจัดการความขัดแย้งและสันติศึกษา และประเด็นอื่นๆ จำนวนมากที่เตรียมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุด ศาสตราจารย์ ดร.แอนเดรีย โมลนาร์ นี้ด้วยเช่นเดียวกัน