สถาบันสันติศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564

IPS – CSCD

??สถาบันสันติศึกษา เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2564 หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 2564
จัดการเรียนการสอนแบบ Module
โดยคณาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา
เช่น Dr.Norbert Ropers, ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี เป็นต้น
**นักศึกษาเรียนดี มีทุนสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์**
??สมัครวันนี้ ถึง วันที่ 15 เม.ย. 64 ออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ https://gradmis.psu.ac.th/admission/home.php

คู่มือการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 https://grad.psu.ac.th/.../news_admis/admisbookall64.pdf

??สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม งานบัณฑิตศึกษา สถาบันสันติศึกษา โทร. 074 28 9450 หรือ อีเมล์: kateruedee.bo@psu.ac.th