ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมห้องเรียนสันติภาพ เสวนาเครือข่ายวิชาการออนไลน์ เรื่อง “โควิด-19 กับชีวิตผู้คนที่ชายแดนใต้และเมียนมาร์”

C-19

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมห้องเรียนสันติภาพ เสวนาเครือข่ายวิชาการออนไลน์ เรื่อง โควิด-19 กับชีวิตผู้คนที่ชายแดนใต้และเมียนมาร์ในวันพฤหัสที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

วิทยากรโดย ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี, ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์, ดร.นพ.มูฮัมมัดฟาห์มี ตาเละ, อาจารย์ ดร.บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล และ อาจารย์รุสนันท์ เจ๊ะโซ๊ะ

ดำเนินรายการโดย อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์