ร่วมต้อนรับและพบปะพูดคุยกับคณะผู้แทนจาก United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)

UNODC

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 สำนักงานวิทยาเขตปัตตานี Mrs.Gita Sabharwar, UN Resident Coordinator พร้อมคณะ​จาก​ The United Nations Office of Drugs and Crime (UNODC), Regional Office for Southeast Asia and Pacific เดินทางมายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ UNODC และภาคประชาสังคม ภายใต้หัวข้อ อาชญากรรมข้ามชาติในภาคใต้ของไทย (Transitional Organized Crime in Southern Thailand) ในโอกาสนี้ รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี, ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา ให้การต้อนรับ นำเสนอผลการวิจัยและพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว