เดินหน้างานวิจัย ตามแผนงานยุทธศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้

63

ทีมนักวิจัย ม.อ. ปัตตานี ผนึกกำลังเดินหน้างานวิจัย ตามแผนงานยุทธศาสตร์งานวิจัยและนวัตกรรม ด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลังได้รับงบประมาณสนับสนุนการวิจัย วช. ปีงบประมาณ 2563

7 ตุลาคม 2563 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการประชุมเพื่อหารือและวางแผนการดำเนินโครงการวิจัย ภายใต้แผนงานวิจัย “การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางสันติสุขเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน” ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2563 โดยมี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี อาจารย์ประจำสถาบันสันติศึกษา เป็นผู้อำนวยการแผนงานและผู้ประสานงานแผน มีทีมวิจัยจาก 8 โครงการย่อย ซึ่งมาจากหลากหลายคณะ อาทิ คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาเขตปัตตานี คณะศึกษาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ตลอดจนร่วมประชุมผ่านโปรแกรม Zoom