3 สถาบันวิชาการด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาผสานพลังขับเคลื่อนองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

IPS

เมื่อวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ  ได้จัดประชุมหัวข้อ “งานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา : การปรับตัว การเปลี่ยนแปลงและการเตรียมความพร้อม” โดยมีผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแลกเปลี่ยน ได้แก่ Dr. Norbert Ropers ผู้อำนวยการศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ (Peace Resource Collaborative) ผศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา และผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ 

ารประชุมครั้งนี้เป็นการประเมินบริบทงานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษาและการวางแนวทางการทำงานของสถาบันสันติศึกษาในอนาคตให้มีความเข้มแข็งทั้งด้านหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ด้านการวิจัยและพันธกิจการสร้างสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้