Kroc Institute for International Peace Studies

IPS
Wed, 2022-01-12 - 11:11
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ขอเชิญผู้สนใจร่วมฟังการบรรยายพิเศษและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Virtual U.S. Speaker Program on Peace and Conflicts Issues in Thailand and Southeast Asia