ติดต่อ CSCD

CSCD
Tue, 2020-04-21 - 17:11
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์/โทรสาร  073-350433 โทรศัพท์เคลื่อนที่  086-4981667