ติดต่อ CSCD

PSU Pattani
Tue, 2020-04-21 - 17:13
Center for Conflict Studies and Cultural Diversity Prince of Songkla University, Pattani Campus 181 Charoen Pradit Rd., Rusamilae, Meuang Pattani, Thailand 94000 Tel. / Fax :  +66 73 350 433 Mobile :      +66 86 498 1667
CSCD
Tue, 2020-04-21 - 17:11
สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี 181 ถนนเจริญประดิษฐ์ ตำบลรูสะมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี 94000 โทรศัพท์/โทรสาร  073-350433 โทรศัพท์เคลื่อนที่  086-4981667