สัมมนาประชุมวิชาการ

Sun, 2020-04-26 - 01:37
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การติดตามและประเมินผลการปกป้องพลเรือนฯ (13-14ก.ย.60) โดย Dr.Ronnie Delsy ผู้อำนวยการ Nonviolent Peaceforce ประเทศฟิลิปปินส์ และ Mr.Huibert Oldenhuis ผู้อำนวยการ Nonviolent Peaceforce ประเทศเมียนมาร์
Sun, 2020-04-26 - 01:35
งานประชุมวิชาการนานาชาติ Political Transition, Non-violence and Communication in Conflict Transformation ณ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี ระหว่างวันที่ 24-26 มกราคม 2560
Sun, 2020-04-26 - 00:40
โครงการสหวิชาชีพกับงานสังคมสงเคราะห์ : Sefety net ในสถานการณ์ชายแดนใต้ (30พ.ย.59)