วัยรุ่นกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Publication: วัยรุ่นกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล

วารสาร:

  • Parichart Journal, Thaksin University
  • Vol. 28 No. 3 Special edition

ปีที่พิมพ์:

  • 2559

ผู้เขียน:

  • ซาอีดะห์ เกษา
  • ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

รายละเอียด:

วัยรุ่นกับความรุนแรงเชิงวัฒนธรรม ในอำเภอเมือง จังหวัดสตูล

Adolescent and Cultural Violent in Muang District, Satun Province

ปาริชาต, มหาวิทยาลัยทักษิณ

เว็บที่เกี่ยวข้อง:

  • https://so05.tci-thaijo.org/index.php/parichartjournal/issue/view/5370

ดาวน์โหลดเอกสาร:

  • https://drive.google.com/file/d/1i_Wnctd1IV7jctfR34u_LProPLoc1HzM/view