กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Appropriate strategies and models for administration of higher education institutions in the three southern border provinces

Publication: กลยุทธ์และรูปแบบที่เหมาะสมสำหรับการบริหารสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ = Appropriate strategies and models for administration of higher education institutions in the three southern border provinces

วารสาร:

  • วารสารพัฒนบริหารศาสตร์ ปีที่ 57
  • ฉ. 3 (กรกฎาคม - กันยายน 2560), หน้า 47-76 -- 0125-3689

ปีที่พิมพ์:

  • 2560

ผู้เขียน:

  • ดนุวัศ สุวรรณวงศ์
  • บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ
  • ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี
  • ชิดชนก เชิงเชาว์

รายละเอียด:

-

เว็บที่เกี่ยวข้อง:

  • https://opac.wu.ac.th/catalog/ArticleItem.aspx?JMarcID=j00137560&JMarcID=j00137560

ดาวน์โหลดเอกสาร:

-