ขอเชิญฟังการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง “นิยามความหมายและความเป็นตัวตนของนักโทษทางการเมืองต่อแนวคิดด้านสันติภาพและความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี”

Aj.Sri

สถาบันสันติศึกษา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอโครงร่างวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา

โครงร่างวิทยานิพนธ์เรื่อง “นิยามความหมายและความเป็นตัวตนของนักโทษทางการเมืองต่อแนวคิดด้านสันติภาพและความขัดแย้งในจังหวัดชายแดนใต้/ปาตานี” โดย ซาฮารี เจ๊ะหลง

??วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.30 – 11.30 น.
ออนไลน์ Zoom Application

ผู้สนใจแจ้งชื่อเข้าร่วมและรับ Zoom Link
ได้ที่ kateruedee.bo@psu.ac.th
☎ 074 28 9450