กระบวนการสันติภาพในปาตานี : จุดเปลี่ยนพลวัตของความขัดแย้งในชายแดนใต้

Aj.Sri

เรื่องเล่าจากพื้นที่ ชวนอ่านบทความวิชาการ

"กระบวนการสันติภาพในปาตานี : จุดเปลี่ยนพลวัตของความขัดแย้งในชายแดนใต้"

โดย ดร.รุ่งรวี เฉลิมศรีภิญโญรัช และ ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี

บทความฉบับเต็ม : bit.ly/3V9mRJe