CSCD-IPS จัดประชุมว่าด้วยเรื่องการยกระดับความก้าวหน้าวาระผู้หญิง สันติภาพและความมั่นคง

WPS

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดการประชุมวิจัยเชิงปฏิบัติติการ:การยกระดับความก้าวหน้าวาระผู้หญิง สันติภาพและความมั่นคง (Advancing Thailand Women, Peace and Security (WPS) Agenda) ครั้งที่ 1 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มความตระหนักรู้และการสร้างพื้นที่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในมิติผู้หญิงและเพศสภาพ เพื่อเป็นการส่งเสริมการยกระดับในการจัดทำแผนปฏิบัติการในระดับประเทศให้กับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ ภายใต้มาตรการและแนวปฏิบัติด้านสตรีกับการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคง 1325 แห่งสหประชาชาติ โดยจัดประชุมในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application

โดยการประชุมวิจัยเชิงปฏิบัติติการ:การยกระดับความก้าวหน้าวาระผู้หญิง สันติภาพและความมั่นคง (Advancing Thailand Women, Peace and Security (WPS) Agenda) ครั้งที่ 2 จะจัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 และครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 1 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่าน Zoom Application เช่นเดียวกัน