สถาบันสันติศึกษาขอแสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง"

ผู้ทรงสิทธิ

สถาบันสันติศึกษา ขอแสดงความยินดี แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา
และ คุณรักชาติ สุวรรณ์ ประธานสภาประชาสังคมชายแดนใต้ และนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา
ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง" จากคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ