CSCD-IPS ร่วมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ การให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพื้นฐาน

พิการ

เมื่อวันที่  9 – 11 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ สมาคมคนพิการภาคใต้ และ Minority Rights Group international (MRG) ได้จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรออนไลน์ การให้บริการรถนั่งคนพิการระดับพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของผู้เข้าร่วมฝึกอบรมเกี่ยวกับรถนั่งคนพิการให้เหมาะสมแก่บุคคลที่มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว พัฒนาทักษะและการช่วยเหลือตนเองสามารถเข้าถึงบริการและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม คือ คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ผู้ช่วยคนพิการ อาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาคนพิการในชุมชน

โครงการดังกล่าวนี้มีวิทยากรจากสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายประกอบไปด้วย คุณพึงพิศ ศรีสืบ นักกิจกรรมบำบัดชำนาญการพิเศษ, คุณพีชยานันท์ อัศนิยาน นักกายภาพบำบัดปกิบัติการ, คุณ Joseph Tell หัวหน้าโครงการ และ คุณ Johannes Jensen รองหัวหน้าโครงการ โดยมี อาจารย์ฟารีดา ปันจอร์ อาจารย์นักวิจัยจาก CSCD เป็นผู้ประสานงานโครงการ