เครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดอบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 พร้อมลงพื้นที่สำรวจความเห็นของประชาชนชายแดนใต้

PS#6

เครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดอบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม ครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 (สำหรับเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนามที่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมในครั้งที่ผ่านมาได้ โดยผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมอบรมจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่เก็บข้อมูลในงานวิจัยนี้ได้) โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน 2564 และวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

กล่าวแนะนำโครงการ หลักการสำรวจภาคสนาม อธิบายกระบวนการเก็บข้อมูลและแบบสอบถาม โดย  ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา/หัวหน้าโครงการ

อธิบายกระบวนการเก็บข้อมูลและแบบสอบถาม พร้อมฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ และประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์  โดย ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ และผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ทีมวิชาการ Peace Survey