เครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดอบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม เตรียมสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพ

PS#6

เมื่อวันเสาร์ที่ 27 มีนาคม  2564 ที่ผ่านมา ณ ห้องบรรยาย B 103 ชั้น 1 คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เครือข่ายวิชาการ Peace Survey จัดอบรมการเก็บข้อมูลภาคสนาม โครงการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 6

กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดอ่าน โดย  พลเอกเอกชัย ศรีวิลาศ  ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า

กล่าวแนะนำโครงการและหลักการสำรวจภาคสนาม โดย  ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถาบันสันติศึกษา/หัวหน้าโครงการ

อธิบายกระบวนการเก็บข้อมูลและแบบสอบถาม

โดย ดร.พัทธ์ธีรา นาคอุไรรัตน์ และคุณวิลาสินี โสภาพล ทีมวิชาการ Peace Survey

อธิบายกระบวนการเก็บข้อมูลและแบบสอบถาม (ต่อ) พร้อมฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์ และประเมินผลการฝึกปฏิบัติการสัมภาษณ์

โดย อ.สุวรา แก้วนุ้ย และ ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ ทีมวิชาการ Peace Survey