ม.อ. จับมือ พอช. หารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนตำบลในพื้นที่ชายแดนใต้

พอช.

วันที่ 24 มีนาคม 2564 นายอุสมาน หวังสนิ นักวิจัย สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมด้วยนายอิมรอน ซาเหาะ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางบูรณาการความร่วมมือโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาองค์กรชุมชนตำบลในพื้นที่ชายแดน ปีงบประมาณ 2564 ร่วมกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ พอช. และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ณ ห้องประชุมปัตตานีภิรมย์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานวิทยาเขตปัตตานี (ตึกเรือ)

โดยมี รศ.อิ่มจิต เลิศพงษ์สมบัติ รองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาเขตปัตตานี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการ ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการ และประธานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนภาคใต้ พร้อมทีมงาน เข้าร่วมหารือในครั้งนี้ด้วย

 

จากการหารือและพูดคุยแลกเปลี่ยนเบื้องต้น ได้ข้อสรุปแนวทางในการขับเคลื่อนร่วมกันใน 4 ประเด็นหลัก 1. การขับเคลื่อนงานพื้นที่ร่วม 1 ตำบล 1 มหาลัย เพื่อเป็นพื้นที่ร่วมในการขับเคลื่อนงานพัฒนา 2. การขับเคลื่อนหนุนเสริมชุมชนต่อเนื่องจากงานวิจัย โครงการแก้จนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี 3. การแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัย กระบวนการสำรวจ การจัดระบบฐานข้อมูล(Data Center)เพื่อนำไปสู่การหนุนเสริมแก้ปัญหาร่วมกัน และ 4. การส่งเสริมธุรกิจชุมชน ว่าด้วยการเติมความรู้ ศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการในชุมชน เพื่อนำไปสู่การยกระดับและพัฒนาให้เกิดรายได้เพิ่มในชุมชน

              ทั้งนี้จากการหารือแนวการทำงานร่วมกันเบื้องต้น และจะมีเวทีร่วมในการออกแบบเครื่องมือเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนร่วมกันอีกครั้ง เพื่อเป็นรูปแบบแนวทางในการจัดทำบันทึกความร่วมมือ (MOU) อย่างเป็นทางการต่อไป