วช. จัดประชุมพบปะระหว่างนักวิจัยกับคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการเพื่อปรับปรุงและพัฒนางานวิจัยให้ตอบโจทย์การสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้

วช.

เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดการประชุมโครงการวิจัยภายใต้แผนงานวิจัย เรื่อง "การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสร้างนวัตกรรมในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมตามแนวทางสันติสุขเพื่อความมั่นคงอย่างยั่งยืน" ซึ่งมี ผศ.ดร.กุสุมา กูใหญ่ รองผู้อำนวยสถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้อำนวยการแผนงาน เพื่อให้แผนงานและโครงการวิจัยย่อยทั้ง 8 โครงการภายใต้แผนงานฯ ได้นำเสนอรายงานความก้าวหน้า (Inception Report) และตอบข้อสงสัยของคณะผู้ตรวจสอบทางวิชาการของ วช. พร้อมทั้งรับฟังคำแนะนำและนำไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อพัฒนางานวิจัยให้สมบูรณ์และตอบโจทย์ตัวชี้วัดต่างๆ ต่อไป