เครือข่ายวิชาการ Peace Survey ประชุมเตรียมดำเนินงานวิจัยการสำรวจความเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพชายแดนใต้ ครั้งที่ 6

PS#6

30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2563 ห้องประชุมชูเกียรติ ปิติเจริญกิจ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับสถาบันพระปกเกล้า และเครือข่ายวิชาการ Peace Survey 24 องค์กรวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคม จัดการประชุมเพื่อหารือโครงการวิจัย การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ [Peace Survey] ครั้งที่ 6 ในส่วนงานเชิงสำรวจและส่วนงานเชิงคุณภาพ โดยมี ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี ในฐานะหัวหน้าโครงการ เป็นผู้ดำเนินการประชุม