ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวงเวียนวิจัย ครั้งที่ 7 พลวัตปกครอง(พื้นที่)พิเศษในสังคมที่มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม

วงเวียนวิจัย 7.2

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ (Deep South Watch)

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมวงเวียนวิจัย ครั้งที่ 7

วันศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น.

ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้

อาคารเรือนพักรับรอง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ในหัวข้อ

พลวัตปกครอง(พื้นที่)พิเศษในสังคมที่มีผู้คนหลากหลายวัฒนธรรม

นำเสนอสองงานวิจัย

การศึกษารูปแบบการเมืองการปกครองและอัตลักษณ์ที่สอดคล้องกับบริบทพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้

โดย ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

และ ผศ.พันธุ์พิพิธ พิพิธพันธุ์ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

การเมืองของความขัดแย้งในชายแดนใต้/ปาตานี: ทำความเข้าใจการเปลี่ยนแปลงความเป็นการเมืองในห้วง 15 ปีของความรุนแรง

โดย รอมฎอน ปันจอร์ ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้

ร่วมอภิปรายโดย

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตร์ภิรมย์ศรี สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รศ.ดร.อนุสรณ์ อุณโณ คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผศ.ดร.มูฮำหมัดอิลยาส หญ้าปรัง คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง