ร่วมขับเคลื่อน IPS – CSCD ไปข้างหน้า ภายใต้ New Normal

IPS – CSCD

บุคลากรสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายวัฒนธรรมภาคใต้เข้าร่วมโครงการสัมมนาบุคลากรประจำปี 2563 ภายใต้หัวข้อ “ขับเคลื่อน IPS – CSCD ไปข้างหน้า ภายใต้ New Normal” เพื่อให้เห็นแนวทางและวางแผนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบันสันติศึกษาและสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ ภายใต้โครงสร้างส่วนงานใหม่ ระหว่างวันที่ 27 – 28 กันยายน 2563 ณ See Sea Resort จังหวัดสตูล