โครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี

การจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี

ระหว่างวันที่ 11 – 13 กันยายน 2563 ที่ผ่านมา ผู้บริหารและบุคลากรสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา และอาจารย์​คณะวิทยาการสื่อสาร​ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับเชิญจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้กับนักศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จำนวน 90 คน เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และปลูกฝังแนวทางการจัดการความขัดแย้งโดยสันติวิธี ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดปัตตานี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี