การทบทวนสถานการณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่มีความแตกต่างหลากหลาย

ขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการ

วันที่ 27-28 สิงหาคม 2563 สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ Minority Rights Group International (MRG) และสมาคมคนพิการภาคใต้ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การทบทวนสถานการณ์การขจัดการเลือกปฏิบัติต่อคนพิการที่มีความแตกต่างหลากหลาย"โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรวบความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้พิการ ภาคประชาสังคมและภาครัฐในการทำงานประเด็นคนพิการที่มีปัญหาทับซ้อนในด้านต่างๆ ได้แก่ ปัญหาการเข้าถึงการบริการสุขภาพ การแพทย์ ความช่วยเหลือด้านการเคลื่อนไหวและอุปกรณ์  ปัญหาการจ้างงาน แรงงาน  คนไร้สัญชาติ ผู้อพยพ ปัญหาการศึกษา รวมทั้งปัญหาผู้หญิงและเด็กที่อยู่ในภาวะพิการ เด็กที่มีความพิการไร้สัญชาติและเด็กกำพร้า 

         การประชุมปฏิบัติการทั้งสองวันเป็นไปด้วยความราบรื่นและได้รับความสนใจจากกลุ่มผู้พิการ ภาคประชาสังคมและกลุ่มเจ้าหน้าที่รัฐ ในการได้รับความรู้ความเข้าใจแนวคิดการเลือกปฏิบัติที่ซับซ้อนตามนิยามของสหประชาชาติ รวมถึงการแลกเปลี่ยนเชิงลึกร่วมกันในประเด็นปัญหาคนพิการในบริบทของจังหวัดชายแดนใต้ โดยข้อมูลที่ได้จะถูกนำมารวบรวมและสังเคราะห์ในเชิงวิชาการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานส่งเสริมสันติภาพ สิทธิมนุษยชน การอยู่ร่วมกันและเกื้อกูลกันในสังคมที่มีความหลากหลาย