CSCD & DSW จัดอบรมเสริมทักษะด้านการออกแบบสื่อและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Infographic) แก่บุคลากร

Infographic training

สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การออกแบบสื่อเบื้องต้นและการนำเสนอข้อมูลด้วยภาพ (Infographic)” สำหรับบุคลากรของสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ และศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ ระหว่างวันที่ 26 – 27 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี วิทยากรโดย ดร.กำธร เกิดทิพย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบและสร้างสรรค์สื่อ คณะวิทยาการสื่อสาร

 


สถานวิจัยความขัดแย้งฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสื่อสารองค์กรที่ถือเป็นพันธกิจหนึ่งที่สำคัญเพื่อสร้างการรับรู้ของสาธารณะเกี่ยวกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และผลผลิตขององค์กร รวมถึงการสร้างการมีส่วนร่วมและแรงสนับสนุนของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการผลักดันให้องค์กรสามารถดำเนินงานบรรลุถึงเป้าหมายขององค์กร ดังนั้น ทักษะการสื่อสารและความสามารถในการสร้างสรรค์เนื้อหาของสารจึงเป็นทักษะที่จำเป็นสำหรับบุคลากรขององค์กรสมัยใหม่ในปัจจุบัน