สถานวิจัยความขัดแย้งฯ ม.อ.ปัตตานี เดินสายมอบรายงานผล PEACE SURVEY 5

สถานวิจัยความขัดแย้งฯ ม.อ.ปัตตานี เดินสายมอบรายงานผล PEACE SURVEY 5

วันที่ 9-10 กรกฎาคม 2563 ตัวแทนสถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้เดินสายมอบรายงาน “ผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ (PEACE SURVEY) ครั้งที่ 5” แด่องค์กรเครือข่ายวิชาการ PEACE SURVEY เพื่อเผยแพร่ยังผู้สนใจต่อไป โดยจะทำการมอบ/จัดส่งไปยังองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆ ที่จะนำไปใช้ประโยชน์เพื่อหนุนเสริมการสร้างสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ต่อไป

สำหรับท่านที่สนใจอ่านผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกระบวนการสันติภาพจังหวัดชายแดนภาคใต้ PEACE SURVEY ครั้งที่ 5

คลิ๊ก https://cscd.psu.ac.th/th/node/229 

โดยองค์กรเครือข่าย 24 องค์กร ประกอบด้วยสถาบันวิชาการและองค์กรภาคประชาชนจากทั้งในและนอกพื้นที่ ดังนี้

 1. สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า
 2. สถานวิจัยความขัดแย้งและความหลากหลายทางวัฒนธรรมภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 3. สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 4. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 5. ศูนย์ศึกษาและพัฒนาการสื่อสารสันติภาพ คณะวิทยาการสื่อสาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 6. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 7. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 8. สถาบันอัสสลาม มหาวิทยาลัยฟาฏอนี   
 9. สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษา มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
 10. สถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล
 11. คณะวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 12. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
 13. สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
 14. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล
 15. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
 16. สภาประชาสังคมชายแดนใต้
 17. ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้ 
 18. ศูนย์ความร่วมมือทรัพยากรสันติภาพ   
 19. ศูนย์ข่าวสารสันติภาพ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 20. ศูนย์ศึกษาสันติภาพและความขัดแย้ง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 21. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านผู้หญิงและความมั่นคงทางสังคม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 22. เครือข่ายชาวพุทธเพื่อสันติภาพ
 23. เครือข่ายชุมชนศรัทธา กัมปงตักวา
 24. วิทยาลัยประชาชน